15 Ekim 2009 Perşembe

Patent Vekilliğı Sınavı İçin Örnek Deneme Sınav Soru ve Cevapları

PATENT VEKİLLİĞİ DENEME SINAV SORU VE CEVAPLARI

SORU 1:Üzerinde ferdi hak sağlanabilen, iktisadi bir değeri olan varlıklara ne ad verilir?
a)Buluş
b)Patent
c)Mal
d)Fikir eseri
e)Hepsi
Cevap : b

SORU 2:Aşağıdakilerden hangisi Fikri Mülkiyet konusuna girmez?
a)Marka
b)Patent
c)Tasarım
d)Program yazımı
e)Hepsi
Cevap:d

SORU 3:Hangisi Patent Tarihi ile ilgili değildir?
a)1574 Venedik Yasası
b)1624 İngiltere Patent Yasası
c)1791 Fransız Patent Yasası
d)1877 Alman Yasası
e)1879 Osmanlı İhtira Beratı Kanunu
Cevap: a

SORU 4:Ülkemizde İlk Patent Yasası hangi tarihte çıkmıştır?
a)556 Sayılı KHK.
b)551 Sayılı KHK.
c)İhtira Beratı Kanunu
d)Alemeti Farika Kanunu
e)Hepsi
Cevap: c

SORU 5:Ülkemizde yürürlükte olan Patent ile ilgili mevzuat hangisidir?
a)551 Sayılı KHK.
b)556 Sayılı KHK.
c)İhtira Beratı Kanunu
d)Alemeti Farika Kanunu
e)Hepsi
Cevap:aSORU 6: Aşağıdakilerden hangisi Patent hukukunu düzenler?
a)Fikri Mülkiyet Hakkı Anlaşması
b)Patent İşbirliği Anlaşması
c)Paris Anlaşması
d)Avrupa Patent Anlaşması
e)TRİPS Anlaşması
Cevap : a

SORU 7:WIPO hangi anlaşma ile kurulmuştur?
a)Fikri Mülkiyet Anlaşması
b)Patent İşbirliği Anlaşması
d)Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü Sözleşmesi
e)Hiçbiri
Cevap: d

SORU 8: Patent Nedir?
a)Bir Buluştur
b)Bir buluşun sahibine belli bir süre ile tanıdığı tekel hakkıdır.
c)Tekel hakkı sağlayan belgenin adıdır.
d)Buluşlar patent belgesi ile korunur
e)Hepsi
Cevap: e

SORU 9: Patent Başvurusu İçin gerekli evraklar nelerdir?
a)Form Dilekçe
b)Özet
c)Tarifname
d)Resim
e)Hepsi
Cevap:e

SORU 10:Buluş Nedir?
a)Sanayiye uygulanabilen, Teknik bir problemin çözümü olan fikri bir üründür.
b)Sanayiye uygulanması olası, teknik problemi çözme fikridir.
c)Sanayi için olmayan, teknik bir problemin çözüm metodudur.
d)Olmayan bir şeyi bulmaktır.
e)Hiçbiri
Cevap:a
SORU 11:Türkiye’de patent müracaatı nereye yapılır?
a)Markalar Dairesi Başkanlığı
b)Maliye Bakanlığı
c)Sanayi Baklanlığı
d)TPE
e)Patent Dairesi Başkanlığı
Cevap: e

SORU 12:Rüçhan hakkı nedir?
a)Paris Anlaşması ile konmuştur.
b)Marka, Patent, Tasarımlarda uygulanır
c)Başvuru sahibinin başvuru yaptıktan sonra 12 ay içersinde sözleşmeye taraf ülkelerde
öncelikli başvuru yapma hakkı sağlar
d)Rüçhan , Öncelik hakkı demektir.
e)Hepsi doğru
Cevap :e

SORU 13:Uluslar arası Patent Çeşitleri Nelerdir?
a)PCT(Patent İşbirliği Anlaşması)-ECP(Avrupa Patent Anlaşması)
b)PCT-WIPO
c)ECP-WIPO
d)PCC-WIPO
e)Hiçbiri
Cevap:a

SORU 14: PCT Anlaşması ne zaman imzalanmıştır?
a)01 Ocak 1996
b)01 Ocak 1970
c)01 Ocak 1995
d)01 Ocak 1999
e)Hiçbiri
Cevap:a

SORU 15:Aşağıdakilerden hangisi 551 Sayılı KHK amaçlarından biridir?
a)Know-How anlaşmalarını düzenlemek,
b)Marka işaretlerinin korunmasını sağlamak
c)Marka Sistemini düzenlemek
d)Buluş faaliyetlerini özendirmek
e)Hepsi
Cevap:d

SORU 16:Aşağıdakilerden hangisi Sınai Mülkiyet hakları içinde bulunmamaktadır?
a)Entegre Devre Tapografyaları
b)Patent ve Faydalı Model
c)Markalar
d)Şiir Yazıları
e)Makine için yazılan bilgisayar yazılımı
Cevap:d

SORU 17:Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)Usul ve yöntemler buluş ile korunur
b)Buluş,sanayide kullanılabilen teknik bir sorunun çözüm yöntemidir
c)Patent Sahibine tekel hakkı verir
d)Patent buluşu gösteren bir belgedir.
e)Hepsi
Cevap:a

SORU 18:551 Sayılı KHK.’na ait Uygulama Yönetmeliği ne zaman yürürlüğe girmiştir.
a)24 Haziran 1994
b)27 Haziran 1995
c)05 Kasım 1995
d)01 Ocak 1996
e)15 Haziran 1996
Cevap: c

SORU 19:551 Sayılı KHK. ne zaman yürürlüğe girmiştir.
a)24 Haziran 1994
b)27 Haziran 1995
c)05 Kasım 1995
d)01 Ocak 1996
e)15 Haziran 1996
Cevap: b

SORU 20:Patent Verilebilme kriterleri Nelerdir?
a)Yenilik
b)Sanayiye uygulanabilme
c)Buluş basamağı
d)Pazarlanabilme
e)Faydalı Olması
Cevap:eSORU 21: 551 Sayılı Kanun Neyi Kapsar?
a)Patent verilme işlemlerini kapsar
b)Faydalı Model verilme işlemlerini kapsar
c)Buluş yapma faaliyetini özendirir
d)551 Sayılı KHK Coğrafi işaretleri kapsamaz
e)Hepsi
Cevap:e

SORU 22: Aşağıdakilerden hangisi Sınai Mülkiyetin konusuna girmez?
a)Marka
b)Patent
c)Bilgisayar Programı
d)End.Tasarım
e)Coğrafi İşaret
Cevap:c

SORU 23:Fikri Ürünler Nelerdir?
a)Fikir ve Sanat Eserleri
b)Patentler
c)Tasarımlar
d)Faydalı Model
e)Hepsi
Cevap: e

SORU 24: Fikri Sanat Eserler Nelerdir?
a)İlmi ve Edebi Eserler
b)Şarkı Sözleri
c)Güzel Sanatlar
d)Filimler
e)Hepsi
Cevap:e

SORU 25:Endüstriyel Tasarıma ait Yasal düzenlemeler Nelerdir?
a)553 Sayılı KHK.
b)551 Sayılı KHK.
c)556 Sayılı KHK.
d)27.07.1995 Tarih, 22326 Sayılı Resmi gazete ile yayımlanan 554 Sayılı KHK.
e)Hiçbiri
Cevap:d

SORU 26: Aşağıdakilerden hangisinde Fikri Haklar konusunda Uluslar arası standart sağlanması amacı vardır?
a)WIPO
b)TRIPS
c)PCT
d)ECT
e)Hiçbiri
Cevap :b

SORU 27: Bilgisayar programları ile ilgili Hangi ifade yanlıştır?
a)Bilgisayar Proğramları Telif hakkı ile korunur.
b)Bilgisayar programı patent ile korunamaz
c)Bilgisayar programı bir buluşun parçası ise patentle korunur
d)Bilgisayar programı bir buluşun parçası ise patentle korunamaz
e)Hiçbiri
Cevap:d

SORU 28:Aşağıdakilerden hangisine patent verilebilir?
a)Zihni, ticari faaliyete ilişkin plan ve usuller,
b)Bilgilerin derlenmesi, sunulmasına ilişkin teknik yönü bulunmayan usuller
c)keşifler, bilimsel teoriler, matematik metodları
d)Konusu kamu düzenini veya genel ahlakı aykırı buluşlar
e)Bilimsel usul ve yöntemler
Cevap: b

SORU 29:Kimler Türkiye’de Patent Müracaatı yapabilir?
a)Paris Sözleşmesine taraf olanlar,
b)Karşılıklılık İlkesine göre ilgili ülke vatandaşları
c)TC.’nin tanımadığı ülke vatandaşları
d)TC sınırları içinde ikamet eden kişiler
e)Hiçbiri
Cevap :c

SORU 30:İnsan ve Hayvan sağlığı ile ilgili teşhis usulleri ile herhangi bir ilaç veya maddenin üretim usullerine patent verilebilir mi?
a)Evet
b)Hayır
c)Fikrim yok
d)tabiî ki
e)Hepsi yanlış
Cevap:a


SORU 31:Bir Buluşu etkilemeyen açıklamalardan hangisi yanlıştır?
a)Açıklamanın Buluş sahibi tarafından yapılmalıdır.
b)Açıklama doğrudan veya başkası ile yapılmış olabilir.
c)Buluş sahibinin doğrudan veya dolaylı bilgi edinmiş olan bir buluşun, üçüncü kişi tarafından yapılmış olması
d)Buluş sahibi açıklamasının yanlış olması,
e)Hiçbiri
Cevap:d

SORU 32:Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a)Buluş, tarım hariç, sanayinin diğer dallarında üretilebilir veya kullanılabilir nitelikte ise, sanayide uygulanabilir olarak kabul edilir.
b)Buluş tarım dahil, sanayinin bir alanında üretilebilir ama pazarlanması imkanı olmayan ürünün sanayide uygulanabilir olarak kabul edilir.
c)Buluş ilgili olduğu teknik alanda bir uzman tarafından tekniğin bilinen durumunun aşılmasıdır.
d)Buluş ilgili olduğu teknik alanda bir uzman tarafından kolayca bulunabilecek bir usuldür
e)Hiçbiri
Cevap: b

SORU 33:Başvuru sırasında tarifname takımı hangi dillerle verilebilir?
a)Türkçe-Rusça
b)İngilizce-Türkçe
c)Japonca-İtalyanca
d)İtalyanca-Rusça
e)Rusça-İngilizce
Cevap:b

SORU 34:Türkçe Tarifname en geç ne kadar süre sonra TPE’ye verilebilir?
a)1 ay
b)6 ay
c)12 ay
d)9 ay
e)3 ay
Cevap: e

SORU 35:Patent Başvurusunda Hangisi yer almaz?
a)Matbu Dilekçe
b)İstemler
c)Tarifname
d)Resimler
e)Fotoğraflar
Cevap:e


SORU 36: Buluş sahibi ile ilgili hangisi yanlıştır?
a)Buluş sahibi müracaatta belirtilmelidir.
b)Buluş sahibi gerçek kişidir.
c)Buluş sahibi birden fazla olabilir
d)Buluş sahibi bir tüzel kişi olabilir
e)Hepsi doğru
Cevap:d

SORU 37: İşçi Buluşları ile ilgili hangisi yanlıştır?
a)İşçi buluşları hizmet ve serbest buluşları olarak ikiye ayrılır.
b)İşçi buluşları, işçinin işyeri ortamında bulduğu buluşlardır.
c)Ücretli veya ücretsiz staj yapan personelin buluşları hizmet buluşlarıdır
d)Üniversite öğretim görevlilerince bulunan buluşlar serbest buluşu olarak kabul edilir.
e)Hiçbiri
Cevap: e

SORU 38:PCT Anlaşmasına göre Rüçhan süresi ne kadardır?
a)5 ay
b)12 yıl
c)36 ay
d)40 ay
e)24 ay
Cevap:c

SORU 39:Aşağıdakilerden hangisi Uluslar arası Patent Sınıflandırmasına aittir?
a)PCT Anlaşması
b)ECT Anlaşması
c)Strasburg Anlaşması
d)Atina Anlaşması
e)Nis Anlaşması
Cevap: c

SORU 40: Türkiye patent ile ilgili aşağıdaki anlaşmaların hangisine taraf değildir.
a)Paris Anlaşması
b)Trips Anlaşması
c)Atina Anlaşması
d)Ankara Anlaşması
e)Strasburg Anlaşması
Cevap:dSORU 41:Milli Muamele, Rüçhan hakkı ile ilgili Anlaşma hangisidir?
a)Atina Anlaşması
b)Ankara Anlaşması
c)Trips Anlaşması
d)Paris Anlaşması
e)Hepsi
Cevap:d

SORU 42: PCT Anlaşmasına göre Türkiye’deki bir kişinin patent müracaatı nasıl yapılır?
a)TPE’ye yapılır
b)WIPO’ya direkt yapılır.
c)Hem TPE, hem WIPO’ya yapılabilir.
d)Yanız TPE yapılır
e)Hiçbiri
Cevap:a

SORU 43: Türkiye PCT Anlaşmasına göre müracaatı hangi sıfat ile alır?
a)İnceleyen Kurum
b)Karar verici
c)Kabul ofis
d)Belge veren ofis
e)Hiçbiri
Cevap : c

SORU 44:EPC Anlaşması Türkiye’de ne zaman yürürlülüğe girmiştir?
a)01 Kasım 2000
b)01 Kasım 1995
c)01 Kasım 2001
d)27 Ocak 2000
e)Hiçbiri
Cevap: a

SORU 45: Aşağıdakilerden hangisi EPC Patent Sistemi yararlarından değildir?
a)Türkiye tek bir başvuru ile Tüm Avrupa Birliği üyesi ülkelerde patent müracaatı yapabilmesi sağlandı.
b)Türkiye ile Avrupa Birliği arasında entegrasron yolunda bir adım daha atılmış oldu
c)Türkiye müracaat masraflarını azaltmış oldu.
d)Avrupa Birliği ülkelerindeki kişilerin tek bir başvurusu ile Türkiye’de de koruma sağlanmış oldu
e)Hiçbiri
Cevap:e


SORU 46:Bir buluşa patent alabilmek için aşağıdakilerden hangisi gerekmez?
a)Sanayiye uygulanabilirlik
b)Buluş özelliği olmalıdır
c)Yenilik getirmesi
d)Tekniğin bilinen durumunun aşılması gerekir
e)Hiçbiri
Cevap:e

SORU 47:Aşağıdakilerin hangisinde Yenilik yanlış açıklanmıştır?
a)Yenilik, Tekniğin bilinen durumuna dahil olmayan buluş yenidir.
b)Tekniğin bilinen durumunu patent başvurusunun yapılmasından önce buluş konusunda dünyanın her hangi bir yerinde kullanım veya başka yolla açıklanan bilgilerden oluşur, Buluşun tekniğin bilinen durumunu içermemesidir.
c)Başvuru öncesi TPE veya başka bir yerde yapılan müracaatlarda tekniğin bilinen durumuna gireceğinden Yenilik içermez
d)Yukarıdaki a, b, c şıkları doğrudur.
e)Hepsi yanlıştır.
Cevap:e

SORU 48: Bir buluşa patent verilmesini etkileyen açıklamalar değildir?
a)Açıklamanın buluş sahibi tarafından yapılmış olması
b)Açıklamanın bir merci tarafından yapılmış olması
c)Buluş sahibinin bir başka başvurusunda yer alması
d)Buluş sahibinin doğrudan doğruya veya dolaylı olarak bilgiyi edinmiş olan üçüncü kişi tarafından buluş sahibinin izni olmadan yapılan bir başvuruda yer alması
e)Hepsi
Cevap:e

SORU 49:Patentle Korunmayacak Buluşlar nelerdir?
a)Kamu düzeni ve ahlaka aykırı buluşlar
b)Bitki ve hayvan sağlığına ait buluşlar
c)Biyolojik esaslara ilişkin bitki ve hayvan yetiştirme usullerine ait usuller
d)Her türlü teknik ve yöntemler, usuller
e)Hepsi
Cevap:e

SORU 50:Aşağıdakilerden hangisi Tekniğin Biline Durumun aşılması değildir?
a)Buluşun Amerika’da önceden bulunmuş olması
b)Buluşun önceden TPE başvuru yapılmış olması
c)Buluşun Avrupa’da Uluslar arası bir sergide mevcut olması
d)Buluşun ilgili konudaki uzman tarafından bilinmeyen bir çözüm usulü olması
e)Hiçbiri
Cevap:dMARKA
VEKİLLİĞİ
SORU
BANKASISORU 1: Aşağıdakilerden hangisi ayırt edici işaretlerden biri değildir?
a) Marka
b) Patent
c) Coğrafi İşaret
d) Tasarım
e) Şirket Ünvanı

SORU 2 :Aşağıdakilerden hangisi Fikri Haklar içerisinde yer almaz?
a)Cd üzerindeki hakkın korunması
b)Marka üzerinde hak sahibinin haklarının korunması
c)Sanayideki bir ürünün yeni bir buluş üzerindeki hakkın korunması
d)Sinema filmleri üzerindeki hakkın korunması,
e)Hiçbiri

SORU 3:Aşağıdakilerden hangisi fikri bir ürün değildir ?
a)Endüstriyel Tasarım
b)Patent
c)Faydalı Model
d)İşletme Ünvanı
e)Marka

SORU 4:Fikri düşüncenin, aklın ortaya çıkardığı ürüne ne denir?
a)Marka
b)Sınai Hak
c)Mal
d)Fikri Ürün
e)Patent

SORU 5:Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin mal ve hizmetlerinin başka işletmenin mal ve Hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan sözcük, şekil ve işaretler şeklinde tanımlanmıştır?
a)Patent
b)Endüstriyel Tasarım
c)Marka
d)Eser
e)Tabela


SORU 6:Aşağıdakilerden Hangisi Fikri Mülkiyet Haklarından biridir?
a)Marka
b)Patent
c)Endüstriyel Tasarım
d)İşletme Adı
e)Bilgisayar Programı


SORU 7:Aşağıdakilerden hangisi belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri ile bulunduğu yörenin, bölgenin veya ülke ile özdeşmiş ürünü gösteren Sınai haklardır.
a)Marka
b)Patent
c)E.Tasarım
d)Coğrafi İşaret
e)Coğrafi Ürünler


SORU 8: Aşağıdakilerden hangisi Marka korumasından yararlanamaz?
a)T.C. vatandaşı olanlar
b)Paris Sözleşmesine taraf olanlar
c)Dünya Ticaret Örgütü Anlaşmasına taraf olan ülke vatandaşları
d)Karşılıklılık ilkesine göre marka hakkı tanınan ülke vatandaşları
e)Birleşmiş Milletler Teşkilatı üyesi ülke vatandaşları


SORU 9:Üzerinde hak doğuran, bir değeri olan, mal ve hizmetleri tek başına temsil edebilen haklara Ne denir?
a)Fikir
b)Patent
c)Marka
d)E.Tasarım
e)Eşya Adı


SORU 10:Aşağıdakilerden hangisi mal veya hizmetin yapıldığı yöreyi, bölgeyi belirtmeyen işaretlerdir?
a)Menşe Adı
b)Mahreç İşareti
c)Coğrafi İşaret
d)Coğrafi Ürün
e)Hiçbiri

SORU 11:Aşağıdakilerden hangisi Fikri Haklara girer?
a)Marka
b)Bilgisayar programı
c)E.Tasarım
d)Patent
e)Hiçbiri


SORU 12:Aşağıdaki anlaşmaların hangisi markalarla ilgili değildir?
a)Fikri Haklar Sözleşmesi
b)Paris Sözleşmesi
c)Lahey Sözleşmesi
d)Madrid Protokolü
e)Madrid Anlaşması


SORU 13:Türkiye markalarla ilgili aşağıdaki sözleşmelerin hangisine taraf değildir?
a)Madrid Sözleşmesi
b)Paris Sözleşmesi
c)Uluslar arası Ankara Anlaşması
d)Nis Anlaşması
e)Viyana Anlaşması


SORU 14:Aşağıdaki sözleşmelerin hangisinde Fikri Mülkiyet kavramı en geniş şekilde kullanılmıştır?
a)Dünya Ticaret Örgütü
b)Trips Anlaşması
c)Patent İşbirliği Anlaşması
d)Paris Sözleşmesi
e)Paris Anlaşması


SORU 15:Aşağıdaki Anlaşmaların hangisi Coğrafi İşaretler bakımından önem taşır?
a)Viyana Sözleşmesi
b)Madrid Sözleşmesi
c)Madrid Anlaşması
d)Atina Anlaşması
e)Patent İşbirliği Anlaşması


SORU 16:Aşağıdakilerden hangisi Madrid Anlaşması ile Madrid Protokolü arasındaki fark değildir?
a)Madrid Anlaşması uluslararası tescil için başvuruda bulunmadan önce ilgili markanın ülkesinde tescili şarttır.
b)Madrid Protokolüne göre, markanın kendi ülkesinden sonra veya markanın tescili için yapılan başvuru işlemleri tamamlanmadan hak sahibi, protokol gereğince uluslararası tescil talebinde bulunabilir.
c)Madrid Anlaşması’na göre başvurular sadece Fransızca yapılabilir
d)Madrid Protokolüne göre başvurular hem İngilizce hem Fransızca yapılabilinir.
e)Hiçbiri


SORU 17:Aşağıdakilerden hangisi Madrid Anlaşması ile Madrid Protokolü arasındaki Fark değildir?
a)Madrid Anlaşması uluslararası tescil işlemleri tamamlandıktan sonra, markanın kendi ülkesinde de tescil edilmesi talebi üzerine taraf devlet, 12 ay içinde bu talebe yönelik cevaplarını bildirmek zorundadır.
b) 12 aylık süre içinde cevap verilmez ise Anlaşmaya göre, talebi kabul etmiş sayılır.
c) Madrid Protokolü a şıkkındaki süreyi 18 aya kadar uzatmaktadır.
d)Madrid Anlaşması’na göre markanın herhangi bir sebeple kendi ülkesinde iptali, Uluslararası tescilli markanın geçerli olduğu tüm ülkelerde etki yapmak üzere otomatik olarak iptalini sağlar Oysa Madrid Protokolü ulusal tescilin iptal edilmesi halinde, bu uluslar arası tescilin ulusal tescillere dönüştürülmesine imkan sağlamaktadır.
e)Hiçbiri


SORU 18:Aşağıdaki Anlaşmaların hangisi Markaların sınıflandırılması ile ilgilidir?
a)Paris Anlaşması
b)Atina Anlaşması
c)Madrid Anlaşması
d)Nis Anlaşması
e)Madrid Protokolü


SORU 19:Aşağıdakilerden hangisi marka tecavüz niteliği taşımamaktadır?
a)İzinsiz olarak markanın veya benzerinin taklit edilmesi
b)Tescilli bir Marka ve ayırt edici işaretin ayırt edici şekline zarar verecek şekilde işaretin kullanılması
c)Bilindiği veya bilinmesi gerektiği halde markayı ticari olmayan bir şekilde elinde tutmak
d)Sözleşmeye dayalı lisans yoluyla verilmiş lisansı izinsiz olarak başkasına devretmek
e)Kendisinde bulunan markanın kimden aldığını söylemekten kaçınmak


SORU 20:Aşağıdakilerden hangisi Marka Çeşitlerinden değildir?
a)Mal Markası
b)Hizmet Markası
c)Mal ve Hizmet Markası
d)Ortak Marka
e)Şirket Markası


SORU 21:Madrid Protokolüne göre Marka Tescil Müracaatında kim bulunamaz?
a)Madrid Protokolüne taraf olan ülke gerçek veya tüzel kişileri
b)Sadece Madrid Anlaşmasına taraf olan ülkelerde yaşayan gerçek ve tüzel kişiler c)Madrid Protokolüne taraf olan ülkelerde yaşayan gerçek veya tüzel kişiler
d)Madrid Protokolü ülkelerde yerleşik olan gerçek veya tüzel kişiler
e)Madrid Protokolüne taraf olan ülkelerde yaşayan gerçek veya tüzel kişiler


SORU 22:Madrid Protokolüne göre, başvurular hangi dillerde yapılabilir?
a)İngilizce-Fransızca
b)Almanca-Rusça
c)Rusça-İngilizce
d)İtalyanca-Fransızca
e)Almanca-İngilizce


SORU 23:Uluslararası Marka tescilinde koruma süresi kaç yıldır?
a)7
b)5
c)10
d)20
e)1


SORU 24:Madrid Protokolünün Önemi aşağıdakilerden hangisi değildir?
a)Protokol, Anlaşmanın ilkelerini kabul eder,
b)Protokole göre marka başvurusu yapmak isteyen tek bir başvuru, tek bir dil kullanarak başvuru yapar,
c)Protokolle, başvuru protokole taraf olan devletlerde geçerlidir.
d)Protokolle, başvuru protokole taraf olmayan ülkelerde geçerli değildir.
e)Bu protokole üye olmayan ülkelerde bu başvuruyu kendileri kabul edebilirler.


SORU 25:Madrid Protokolüne göre başvuru nereye yapılır?
a)WIPO
b)TPE
c)Dış İşleri Bakanalığı’na
d)Sanayi Bakanlığı’na
e)Hiçbiri


SORU 26:Madrid Protokolüne göre ulusal ofisin başvuruyu WIPO gönderme süresi ne kadardır?
a)2 Ay
b)6 ay
c)8 ay
d)12 ay
e)3 ay


SORU 27:Uluslararası markanın esas markaya bağlı olma süresi ne kadardır?
a)7 yıl
b)2 yıl
c)10 yıl
d)15 yıl
e)5 yıl


SORU 28:Madrid Protokolüne göre, başvurular nerede yayımlanır?
a)News Week
b)WIPO Gazetesi
c)Marka Bülteninde
d)Birleşmiş Milletler Gazetesi
e)Resmi Gazete


SORU 29: “bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal ve hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilen, baskı yoluyla yayımlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işareti içerir” Yukarıdaki tanım hangi Sınai Hakka aittir?
a)Patent
b)Coğrafi işaret
c)Marka
d)E.Tasarım
e)Ticaret ÜnvanıSORU 30:Aşağıdakilerden hangisi Marka örneğidir?
a)Adebas
b)Arçelik
c)www.alomaliye.com
d)Saf sabun


SORU 31:Aşağıdakilerden hangisi Markanın mülkiyet değişikliği değildir?
a)Devir
b)Bölünme
c)Cebri İcra ile Satış
d)Miras Yolu ile intikal
e)Hiçbiri


SORU 32:Mevzuatta olmayan Marka çeşitleri Nelerdir?
a)Ses , Koku Markası
b)Tanınmış Marka
c)Uluslar arası Marka
d)Ortak Markası
e)Garanti Markası


SORU 33:Aşağıdakilerden hangisi Ticari Marka Örneği Değildir?
a)IBM
b)Show
c)Yurtiçi Kargo
d)Fikrinize Sahip Çıkın
e)Fikrinizin Pasaportu var mı?


SORU 34:Aşağıdakilerden hangisi Hizmet Markası Örneği Değildir?
a)Sükse Ayakkabı
b)Selen Kolonyası
c)IBM Bilişim
d)İbo Show
e)Calgon


SORU 35:Aşağıdakilerden hangisi Garanti markası örneğidir?
a)TSE
b)Buderus
c)Halim Kundura
d)Seda Sayan
e)İbo Show


SORU 36:Aşağıdakilerden hangisi Garanti Markasının özelliklerinden değildir?
a)Devrinin Sicile Kaydı Şarttır
b)Lisansa konu olur
c)Teknik yönetmeliklere, şartlarına uyan herkes tarafından kullanılabilir
d)Lisansa konu olmaz
e)Garanti Markası şartlarına uymayanlara Cezai yaptırımlar uygulanır.


SORU 37:Aşağıdakilerden hangisi marka elde edilme yolu değildir?
a)Tescil
b)Kullanım ile
c)Devir Alma
d)Lisans Alma
e)Sahibinden habersiz kullanma


SORU 38:Aşağıdakilerden hangisi Marka başvurusu sırasında istenmez?
a)Başvuru Formu
b)Marka Örneği
c)Başvuru ücreti ödenti makbuzu
d)Marka Lisans Sözleşmesi
e)Rüçhan Hakkı Belgesi


SORU 39:Aşağıdakilerden hangisinde Rüçhan hakkı yoktur?
a)Uluslararası marka başvurusu öncesi ulusal başvuru yapılmışsa,
b)Milletlerarası anlaşmalarla rüçhan hakkı tanınmışsa,
c)Sergi ve teşhirden doğan rüçhan hakkı vardır.
d)Satış nedeniyle rüçhan hakkı vardır
e)Hepsi


SORU 40:Aşağıdakilerden hangisi Marka olarak tescil edilemez?
a)Renk Alışımı
b)Grafik çizim
c)Tasarım
d)koku
e)coğrafi İşaretSORU 41:Aşağıdakilerden hangisi marka olarak tescil edilmez?
a)insan figürü
b)Hayvan figürü
c)padişah tuğrası
d)Bir kuş sesi
e)Bir insan adı

SORU 42:Marka ve Tasarım Arasındaki Fark aşağıdakilerden hangisi değildir?
a)Tasarım, Ürünün tümü, veya bir parçası veya üzerindeki süslemenin, çizgi, şekil, biçim, renk, doku, malzeme, veya esneklik gibi insan duyguları ile algılanan çeşitli unsur veya özelliklerden oluşur.
b)Tasarım bir ürünün kaynağı yerine, dış görünümü ile diğer ürünlerden farklı olması özelliği vardır.
c)Tasarımın ayırt edicilik vasfı ile markadaki ayırt edicilik vasfı aynı amaca yöneliktir.
d)Tasarımın yeni ve orijinal olması gerekir, Marka için böyle özellik olma şartı yoktur.
e)Tasarımın marka olarak tescil edilebilmesi için ayırt edicilik özelliğinin oluşması gerekir.


SORU 43:Marka ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?
a)Marka tescil edilmemişse haksız bir işaret vardır.
b)Bir mal veya hizmet ambalajının marka olarak tescili marka sahibine marka hakkının tümünü sağlar.
c)İnhisari hak sağlamayan tüm unsurlar tescil belgesinde belirtilmelidir.
d)Tek harfin marka olarak tescil edilmesi mümkün değildir.
e)Marka olan işaret, mal veya hizmetin karekteristik özelliğini yansıttığı sürece ayırt ediciliğini güçlendirir.


SORU 44: İnternette kullanılmak üzere marka olarak tescil edilmek istenen aşağıda yer alan işaretlerin hangisi ayırt edici özelliği daha yüksektir?
a)Byte
b)Ekstra
c)Super
d)Online
e)Superline


SORU 45:Aşağıdakilerden hangisi markanın unsurlarından biridir?
a)Teşebbüs Sahibi,
b)İlan
c)Malın menşeini gösterme
d)Malın kalitesini garanti etmek
e)TanınmışlıkSORU 46:Aşağıdakilerden hangisi Markanın işlevleri Nelerdir?
a)Ayırt edicilik
b)Teşebbüs Sahibi
c)Marka İşareti
d)Tasarım
e)Tanınma düzeyi


SORU 47:Marka Tanınmışlığı hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
a)Alelade marka, tanınmış olan markalardır.
b)Alelade marka, tanınmış olsun olmasın tüm markalardır.
c)Tanınmış marka, diğer adı maruf markadır
d)Tanınmış marka, diğer adı ile dünya markası veya uluslar arası markadır.
e)Tanınmış marka, mal ve hizmetin yöneldiği alıcı çevresinde veya sektörde herkes tarafından bilinmiş olmayı gerektirir.


SORU 48:Aşağıdakilerden hangisi Koruma yeri bakımından marka sınıfları değildir?
a)Ulusal Marka
b)Yerel Marka
c)Uluslar arası Marka
d)Müseccel Marka
e)Topluluk Markası


SORU 49:Aşağıdakilerden hangisi bir garanti markası değildir?
a)İSO
b)TSE
c)TM
d)Vestel
e)CE

SORU 50:Aşağıdakilerden hangisi marka olarak tescil edilebilir?
a)Düz çizgi
b)Dikdörtgen şekli
c)Elips Şekli,
d)Gözlük Resmi
e)ZE yazısı
SORU 51:Aşağıdakilerden hangisi marka olarak tescil edilebilir?
a)Gıda için:Döner Resmi
b)Pil için : Pil Resmi
c)Laser Çekimi için:LASER yazısı
d)Sağlık hizmeti için : Doktor
e)Temizlik için:Fast SERVİS

SORU 52: Aşağıdakilerden hangisi Marka Unsurlarından değildir?
a)Marka, bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini ayırt eden işaretlerdir.
b)Marka, Ayırt Edici işaretlerdir.
c)Teşebbüs Sahibi
d)Baskı yoluyla çoğaltılabilmesidir.
e)Marka pazarlanabilmelidir.


SORU 53:Marka ile ticaret ünvanı arasındaki fark nedir?
a)Marka mal ve hizmetlerin birbirinden ayırmaya yarar.
b)Ticaret ünvanı bir işletmenin sahibi veya başka işletmelerden ayırt etmeye yarar
c)Ticaret ünvanları aynı zamanda marka olarak tescil edilebilir.
d)Marka işletme adından farklıdır.
e)Marka ile işletme adı arasında fark yoktur.


SORU 54:Bir Markanın fonksiyonları nelerdir?
a)Malın Menşeini göstermek,
b)Ayırt edici olmak
c)Reklam yapmayı sağlaması
d)Alıcı seçmek
e)itibarını azaltmak


SORU 55:Marka Hakkının kanuni niteliği nedir?
a)Ayni hak
b)kişisel hak
c)Medeni hak
d)sınırlı kişisel hak
e)Mutlak hak


SORU 56:Marka ne zaman hukuken doğar?
a)Tescil
b)Tescil başvurusu ile
c)Kullanılmakla
d)Tescil edilmemişse kullanılmasıyla, kullanılmamışsa tescil anında
e)Tescil edilmemişse tescil anında, kullanılmamışsa kullanılma anında doğar,


SORU 57:Aşağıdaki marka hakkının sağladığı yararlardan biri değildir?
a)Kullanma
b)Lisans verme
c)Devretme
d)Kiralama
e)Hiçbiri


SORU 58:Markanın tescili aşağıdaki durumlardan hangisinde kesin koruma sağlar?
a)Kullanma
b)Koruma
c)Yararlanma
d)Geliştirme
e)Reklam


SORU 59:Marka hakkının üçüncü kişilere karşı ileri sürülebileceği tarih ne zamandır?
a)Tescil tarihi
b)Kullanılmaya başlandığı tarih
c)tescil için başvuru
d)marka bülteninde yayımlandığı
e)Marka Belgesinin alım tarihi


SORU 60:Marka ile ilgili Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)Mark hakkının üçüncü kişilere karşı sunulma hakkı yayımlandığı tarihten başlar.
b)Marka tescili yayımlanmadığı tarihten sonra doğabilecek durumlarda ilgili olarak tazminat talep edilebilir.
c)Başvurunun yayını ile doğan haklar tescilin yayınıyla beraber tescilli markadan doğan hak kapsamındadır.
d)Tescil ilkesinin istisnası yoktur. Hiçbir marka tescil edilmedikçe korunamaz.
e)Mahkeme, öne sürülen iddiaların geçerliğine ilişkin tescilin yayımlanmasından önce karar veremez.

SORU 61:Markanın Manevi hakları nelerdir?
a)Lisans
b)Kullanma
c)itibar-Tanınmışlık
d)Devir
e)Kiralama


SORU 62:Marka Tescil başvurusu nereye yapılır?
a)TPE’ye
b)Ticaret Siciline
c)Tapu Siciline
d)İhtisas Mahkemesine
e)Notere


SORU 63:Aşağıdakilerden hangisi bir işaretin öncelikle bu işareti seçip tescil ettiren yada tescil için başvuran kişi adına marka olarak tescil edilmesini sağlayan ve bu işareti aynı veya benzer mal ve hizmetler için tescil ettirmek isteyen sonraki kişilerin bu taleplerini önlenmesini sağlayan hakka ne denir?
a)Tescil hakkı
b)Koruma
c)İnhisar hakkı
d)Rüçhan
e)Hiçbiri


SORU 64:Tescil edilen markanın sahip olduğu, mutlak haktan doğan ve başkalarına bu markanın kullanılmasını ya da tescilini ya da iltibasını önleme yetkisi veren hakka ne denir?
a)Rüçhan
b)Koruma
c)İnhisari hak
d)Tescil hakkı
e)Hiçbiri


SORU 65:Markanın itibarına zarar verecek olan işareti tescil ettirmek isteyen kişinin bu talebi nereye yapılır?
a)Mahkemeye
b)Ticaret Siciline
c)Markalar Dairesine
d)Patent Dairesine
e)Hepsine


SORU 66:Marka hakkı ne zaman doğar?
a)Tescille
b)Kullanımla
c)Hem tescil hem kullanımla,
d)Kullanılmamış tescille, Kullanılmış ise kullanımla,
e)Hepsi

SORU 67:Marka hangi hallerde tescil edilir?
a)Başvuru Formu eksik ise
b)Başvuru ücreti ödenmemiş ise
c)TPE tarafından uygun görülmüş ise
d)TPE tarafından Bültende yayınlanmış ve itiraz edilmemiş ise
e)Hepsi


SORU 68:Marka Sicil Kaydında hangi bilgiler bulunur?
a)Marka Örneği
b)Başvuru Tarihi
c)Marka Tescil Numarası
d)Markanın kullanıldığı mal ve hizmetlerin listesi
e)Marka Reklamı


SORU 69:Marka Sicil Kaydında hangi bilgiler bulunur?
a)Marka Sahibin adı soyadı, uyruğu
b)Tescil tarihi
c)Marka hakları ile ilgili bütün değişiklikler
d)Marka mal ve hizmetlerin sınıf veya sınıfları
e)Hepsi


SORU 70:Markalar nerede yayınlanır ve yayınlar kaç ayda bir çıkar,
a)Marka Bülteninde, Ayda Bir
b)Resmi Gazetede – İki ayda bir
c)Ticaret Sicili Gazetesinde- Aylık
d)Marka Bülteninde- İki ayda bir
e)Marka Bülteninde-Üç ayda bir

1 yorum: